Luminaire DM 3 v.2

Photo n°1
 
Photo n°2
 
Photo n°3